Regulamin

1. Regulamin określa zasady usługi odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zwanego dalej elektroodpadami przez firmę D-Media Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (NIP 9462092828, REGON 430804211) – Biuro w Lublinie, ul. Metalurgiczna 15C, zwaną dalej Wykonawcą.
Firma D-Media prowadzi działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w oparciu o decyzję Starosty Otwockiego – numer ewidencyjny 252/2021 z 6.07.2021r.

2. Regulamin określa zasady odbioru elektroodpadów tylko dla klientów indywidualnych (z gospodarstw domowych) zwanych dalej Zleceniodawcą.

3. Warunkiem odbioru jest zgłoszenie przez Zleceniodawcę, poprzez „Formularz zgłoszeniowy”, przynajmniej jednego elektroodpadu – urządzenia gabarytowego (lodówka od 1
30 cm, zamrażarka od 300 l, pralka automatyczna, zmywarka, kuchnia, suszarka bębnowa). Jednak przy okazji odebrane mogą być również sprzęty małego rozmiaru (komputery, drukarki, żelazka, radia itp.). Zgłoszenie nawet kilku elektroodpadów małego rozmiaru nie jest podstawą do przyjęcia zgłoszenia.

  3a. Realizacja zlecenia zgłoszonego przez formularz następuje w momencie potwierdzenia telefonicznego przez konsultanta. Każde zlecenie jest rozpatrywane indywidualnie.

4. Do zrealizowania usługi wymagane jest podanie przez Zleceniodawcę jego danych kontaktowych wraz z aktualnym adresem e-mail oraz adresu odbioru zgłaszanego sprzętu wraz z prawidłowym kodem pocztowym. Podanie nieprawdziwych, bądź niekompletnych danych skutkować może odmową realizacji usługi przez Wykonawcę bez wcześniejszego powiadomienia Zleceniodawcy.

5. Podanie wszelkich danych jest dobrowolne. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych wyłącznie w celu realizacji usługi oraz ma prawo do zgłoszenia Wykonawcy w formie pisemnej żądania usunięcia danych.

6. Na postawie jednego zgłoszenia Wykonawca zrealizuje odbiór maksymalnie 4 elektroodpadów – urządzeń gabarytowych. Odbiór większej ilość będzie rozpatrywany indywidualnie.

7. Kontakt Wykonawcy ze Zleceniodawcą, celem umówienia szczegółów realizacji usługi odbioru elektroodpadów, następuje w ciągu dwóch dni roboczych.

8. Usługa odbioru realizowana jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, między godziną 8 – 18 ; czas oczekiwania na realizację usługi odbioru jest zależny od ilości zgłoszeń z danej dzielnicy miasta. Wyjątek stanowi Wyspa Sobieszewska, z terenu której odbiory realizowane będą po zebraniu odpowiedniej ilości zleceń – czas oczekiwania może być wydłużony.

9. Obiory realizowane są 
bezpłatnie. Elektroodpad zgłoszony do odbioru powinien być kompletny czyli nie może mieć wymontowanych części (tj. agregat, silnik, kabel zasilający); w innym przypadku będzie naliczona opłata w wysokości 59 zł lub sprzęt nie zostanie w ogóle odebrany.

  9a. Opłata w wysokości 59 zł zostanie naliczona również w sytuacji, kiedy zgłoszonego elektroodpadu nie będzie pod wskazanym adresem lub odbiór będzie uniemożliwiony ze względu na nieobecność lub brak kontaktu ze Zgłaszającym.                                                                                 

10. Opłaty za usługę odbioru niekompletnych elektroodpadów/lub brak elektroodpadu należy dokonać na konto 62 1020 4900 0000 8302 3346 5005 przed wykonaniem usługi. Wpłata zostanie potwierdzona paragonem fiskalnym w formie elektronicznej wysłanym na adres e-mail podany w momencie składania zlecenia.

11. Elektroodpad zgłoszony do odbioru musi być przygotowany przez Zleceniodawcę czyli odłączony od sieci elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej czy gazowej (w zależności od rodzaju urządzenia). Dodatkowo lodówka musi być rozmrożona i nie może zawierać artykułów żywnościowych lub innych. Również opróżniona powinna być zmywarka, pralka lub suszarka do ubrań. Urządzenia do zabudowy meblowej muszą być z niej wymontowane. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, wynikiem czego odbiór sprzętu będzie uniemożliwiony, zostanie naliczona opłata 
59 zł.

12. Odbiór elektroodpadów nie zostanie zrealizowany, kiedy:

    • A. Zgłoszone elektroodpady będą pozostawione koło /w/ wiaty śmietnikowej ogólnodostępnej czy przed blokiem wielorodzinnym;

    • B. Elektroodpady zgłoszone do odbioru nie zostaną przygotowane w sposób zgodny z opisem w pkt 4 i 5 niniejszego Regulaminu;

    • C. Zleceniodawca (lub osoba przez niego upoważniona, która wyda zgłoszony do obioru zużyty sprzęt) będzie nieobecny w umówionym miejscu odebrania sprzętu w określonym czasie.

    • D. Zleceniodawca przekaże nieprawidłowe lub niepełne dane uniemożliwiające kontakt, w szczególności w kwestii kompletności lub rodzaju sprzętu do odbioru.

    • E. Wymiary lub waga sprzętu będą odbiegać od normy. W każdym przypadku decyzja o odbiorze będzie podejmowana indywidualnie.

13. Zleceniodawca ma prawo rezygnacji z odbioru, nie później niż 1 dzień przed ustalonym terminem odbioru.
14. Usługa odbioru realizowana jest na terenie miast: Warszawa, Lublin, Gdańsk, Sopot, Gdynia; odbiory spoza wymienionych miast realizowane mogą być za dodatkową opłatą, ustalaną w czasie kontaktu z numerem informacyjno-kontaktowym 22 290 33 10.
15. W ramach oferowanej usługi odbioru Wykonawca zobowiązuje się do wyniesienia elektroodpadu (ów), transportu oraz przetworzenia i recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16. Wykonawca zastrzega sobie prawo przełożenia terminu odbioru z przyczyn losowych, ale zobowiązuje się do poinformowania o tym Zleceniodawcę i zaproponowania nowego terminu realizacji usługi.
17. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej na adres info@odbiorydomowe.pl – 
Kliknij tutaj, do 14 dni od zgłoszenia zlecenia przez „Formularz reklamacyjny”. 22 290 33 10 – numer informacyjno – kontaktowy, czynny w godzinach 8-16 (w dni robocze od poniedziałku do piątku)