Recykling

Elektrośmieci zebrane przez Odbiorydomowe.pl, przetwarzane są zgodnie z surowymi wymogami ochrony środowiska przez Polską Korporację Recyklingu. Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o. o. w Lublinie (PKR) powstała w kwietniu 2006 roku jest jednym z największych zakładów przetwarzania i recyklerów Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEiE) w kraju. Rozwija i wdraża innowacyjne technologie recyklingu odpadów poużytkowych wnosząc istotny wkład w budowę gospodarki cyrkularnej opartej na wiedzy i technologii.

Firma posiada nowoczesne linie technologiczne do automatycznego i całkowitego przetwarzania i recyklingu frakcji urządzeń chłodniczych, gabarytowych urządzeń AGD, RTV, IT, elektrycznego sprzętu sportowego oraz innych urządzeń sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które spełniają najwyższe wymagania regulacyjne prawa polskiego i europejskiego w zakresie przetwarzania i recyklingu odpadów.

PKR w codziennej pracy stosuje podejście zgodne polityką zrównoważonego rozwoju, realizując w pełni cele w nim określone. Ma wdrożony i certyfikowany
Europejski System Zarządzania Środowiskowego (EMAS) oraz wdrożone i corocznie audytowane i walidowane systemy zarządzania jakością i środowiskiem. Strategiczne podejście w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, (CSR) w aspekcie zewnętrznym rozwija relacje ze społecznym otoczeniem; organizacjami sektora społecznego, (OSP, Kluby sportowe, Fundacje charytatywne, Społeczne Organizacje Kościelne, Jednostki sektora samorządowego, Organizacje oświatowe i kulturalne oraz w szczególności organizacje realizujące cele ochrony klimatu i środowiska człowieka; oraz w aspekcie wewnętrznym rozwija relacje oparte na podnoszeniu kwalifikacji oraz przekazywaniu wiedzy i doświadczeń z uczestnikami programu „Kadry kluczowej” w Organizacji.

PKR, realizując przyjęte w polityce środowiskowej kierunkowe cele ukierunkowane na dążenie do zero-emisyjności, dąży do doskonalenia procesów przetwarzania według zasady „zero waste”. Stale podnosi poziom kompetencji i innowacyjności w procesie tworzenia „czystych technologii” przetwarzania i recyklingu, ograniczania energochłonności procesów oraz optymalizacji wykorzystania zasobów.

Kierownictwo Polskiej Korporacji Recyklingu aktywnie uczestniczy w pracach konsultacyjnych, w tym na poziomie krajowym w zakresie kształtowania i rozwoju polityki Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), jest jednym z założycieli Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu -Krajowego Klastra Kluczowego.

Firma stale inwestuje w badania i rozwój, aby lepiej wykorzystać potencjał zrównoważonych innowacji.

PKR w 2020 roku istotnie powiększyła swój potencjał badawczy i wdrożeniowy, tworząc wyodrębniona jednostkę organizacyjną- Centrum Badawczo – Rozwojowe (CBR).

W ramach Centrum prowadzone są prace badawcze i wdrożeniowe w zakresie innowacyjnych agend odzysku i recyklingu surowcowego: polimerów, metali, w tym metali tzw. „krytycznych” oraz re-surowców mineralnych. Współpracujemy z Ośrodkami badawczymi czołowych Polskich Uczelni, jednostek Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutów Naukowych sieci „Łukasiewicz” Realizujemy Programy „Doktoratu wdrożeniowego” oraz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji Kadry Przedsiębiorstwa;

Strategia w zakresie doskonalenia oraz innowacyjności technik przetwarzania odpadów, realizowana jest między innymi przy wykorzystaniu środków wsparcia w projektach europejskich.

Kluczowe inwestycje są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE; w tym m. in. takich jak np. „Wdrożenie innowacji procesowej związanej z destrukcją i odzyskiwaniem re-surowców ze zużytych urządzeń chłodniczych (w tym frakcji poliuretanowych jako surowca do wytwarzania eko-sorbentu olejowego)…” (Program Operacyjny Polska Wschodnia 2017-2020)

Jednym z efektów projektu jest stworzenie unikatowej w skali europejskiej i światowej technologii produkcji wysokowydajnego sorbentu pouliretanowego, (hydrofobowego); powstałego w 100% z recyklingu: „Re-Absorbent Oil” do skutecznego zbierania zanieczyszczeń olejowych i ropopochodnych z powierzchni stałych i z powierzchni wód.

Najnowszym wdrożeniem PKR, realizowanym w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, jest automatyzacja i wykorzystanie jednoczesności sortowania polimerów oraz wdrożenie inteligentnego systemu regranulacji odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych oraz układu instalacji do stosowania tego sposobu w celu wzmocnienia procesów gospodarowania cyrkulacyjnego.

Efektem wdrożonych innowacji o charakterze zarówno procesowym jak i produktowym jest powstanie w ramach działalności przedsiębiorstwa całej gamy nowych, innowacyjnych, wysokiej jakości produktów cyrkularnych, ograniczających zużycie naturalnych zasobów przy zastosowaniu w szerokim zakresie procesów automatyki i robotyki przemysłowej wspartej realizacją innowacyjnych agend badawczych i wdrożeniowych, uzyskaniem patentów i znaków ochronnych oraz nagród przyznawanych przez niezależne organizacje społeczne i naukowe.

Polska Korporacja Recyklingu wpisuje się tym samym w unijny plan działania na rzecz gospodarki cyrkularnej, który określa mapę drogową przejścia na gospodarkę cyrkularną, ze szczególnym uwzględnieniem ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów i produktów.